Keskeiset vastuualueet

  1. Taloudellinen suunnittelu ja strategia: CFO suunnittelee ja toteuttaa rahoitusstrategioita, jotka tukevat yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita. Tämä sisältää investointien hallinnan, pääoman hankinnan, budjetoinnin ja taloudellisen ennustamisen.
  2. Raportointi ja sääntely: Talousjohtaja vastaa säännöllisestä taloudellisesta raportoinnista hallitukselle ja sijoittajille. Hän varmistaa, että kaikki taloudelliset raportit ovat tarkkoja, ajantasaisia ja noudattavat voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.
  3. Riskienhallinta: CFO arvioi taloudellisia riskejä ja kehittää strategioita niiden hallitsemiseksi. Tämä sisältää kassavirran hallinnan, velkaantumisen seurannan ja sisäisen valvonnan vahvistamisen.
  4. Taloushallinto: Talousjohtaja johtaa talousosastoa, joka tyypillisesti kattaa kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran, verosuunnittelun ja talousanalyysin. Hän kehittää ja ylläpitää tehokkaita taloushallinnon prosesseja, jotka tukevat yrityksen operatiivista tehokkuutta.
  5. Sijoittajasuhteet: CFO:lla on tärkeä rooli sijoittajasuhteiden ylläpitämisessä. Hän kommunikoi säännöllisesti sijoittajien ja muiden rahoitusmarkkinoiden toimijoiden kanssa ja esittelee yrityksen taloudellista suorituskykyä.

Tarvittavat taidot ja ominaisuudet

  • Analyyttiset taidot: Kyky analysoida monimutkaisia taloudellisia tietoja ja tehdä perusteltuja päätöksiä niiden perusteella.
  • Johtamistaidot: Kyky johtaa ja motivoida talousosaston henkilöstöä sekä toimia tehokkaasti osana yrityksen johtoryhmää.
  • Viestintätaidot: Erinomaiset suulliset ja kirjalliset viestintätaidot, erityisesti kyky selittää taloudellisia käsitteitä ei-taloudellisille sidosryhmille.
  • Eettisyys ja integriteetti: Korkea eettinen standardi ja kyky toimia rehellisesti ja avoimesti, erityisesti taloudellisissa asioissa.
  • Strateginen ajattelu: Kyky nähdä “suuri kuva” ja soveltaa taloudellista tietämystä yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

Koulutustausta ja kokemus